ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ตารางกำหนดราคากลาง ประกาศราคากลาง