ประกาศร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycl) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซือมเหนือ

ร่างประกาศ  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต  (โดยวิธี Pavement In-Place Recycl) หมู่ที่   8   บ้านห้วยเซือมเหนือ