ประกาศเทศบาลตำบลไคสี เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไคสี

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง งาน คสล. หมู่ 5 ตารางกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ขอบเขตงาน หมู่ 5 บ้านไคสี แบบ ปร.4, ปร.5, ปร. 6 หมู่ 5 บ้านไคสี แบบและแผนที่ หมู่ 5