ประกาศเทศบาลตำบลไคสี เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านศิริพร

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง งาน คสล. หมู่ 6 ขอบเขตงาน หมู่ 6 บ้านศิริพร ตารางกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 แบบ ปร.4, ปร.5, ปร. 6 หมู่ 6 บ้านศิริพร แบบและแผนที่ หมู่ 6