ประกาศเทศบาลตำบลไคสี เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซือมเหนือ

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม8 ขอบเขตงาน หมู่ 8 บ้านห้วยเซือมเหนือ ตารางกำหนดราคากลาง หมู่ 8 บ้านห้วยเซือมเหนือ แบบ ปร. 4, ปร. 5, ปร. 6, แบบแปลน, แผนที่ ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านห้วยเซือมเหนือ