ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycl) หมู่ที่  8  บ้านห้วยเซือมเหนือ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562