ประกาศและเอกสารเชิญชวนโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In-Place Recycl ) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเซือมเหนือ

ประกาศเชิญชวนและ เอกสารประกวดราคาประกาศ      โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต   ( โดยวิธี Pavement In-Place Recycl )     หมู่ที่   8    บ้านห้วยเซือมเหนือ