• แผนดำเนินงานประจำปี

•แผนการดำเนินงาน 2563-

•บัญชีสรุปโครงการ ผด.1

•บัญชีโครงการ ผด.2

•เทศบัญญัติ 2563 งบประมาณรายละเอียดงบประมาณ

•ประกาศใช้เทศบัญญัติ