• รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไคสีประจำปี 2563

แผนติดตามประเมินผลแผน2563