• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาทต.ไคสี

• ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารทต.ไคสี