• ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตรคอร์รัปชั่น

•ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตรคอร์รัปชั่น