• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไคสีประจำปีงบประมาณ2562

หนังสือส่งงบแสดงฐานะการเงิน2562