วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

          คมนาคมสะดวก  ชุมชนน่าอยู่  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การศึกษา  และการท่องเที่ยว

 2.  พันธกิจหลักการพัฒนา

          1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และแสงสว่าง

          2.  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

          5.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

          6.  ส่งเสริมการศึกษา และการสาธารณสุข

          7.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

          8.  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1.  การคมนาคมสะดวก ไม่มีน้ำท่วมขัง

          2.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

          3.  มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและนันทนาการ

          4.  สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น

          5.  ประชาชนมีอาชีพเสริม มีงานทำ และมีรายได้อย่างเพียงพอ

          6.  มีการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Coals)

ตัวชี้วัด  (Kpis)

ข้อมูลพื้นฐาน  (Baseline)

เป้าหมาย  (Tagets)

ปี 57-ปี 61

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

ปี 61

1.  การคมนาคมสะดวก ไม่มีน้ำท่วมขัง
1)  ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก
1) ครัวเรือนที่มีความสะดวก มีร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด
100 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100%
2. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
1)  จำนวนครัวเรือนที่มีถังขยะและกำจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัยของครัวเรือนทั้งหมด
1) ครัวเรือนที่ไม่มีถังขยะร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด
90  %
90 %
3.  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและนันทนาการ
1) จำนวนครั้งในการดำเนินการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนา และนันทนาการ
1) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและนันทนาการ มีร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด
60 %
30 %
30 %
4.  สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น
1) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
1) ร้อยละของผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ มีร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด
80 %
10 %
20 %
30 %
50 %
70 %
5.  ประชาชนมีอาชีพเสริม มีงานทำ และมีรายได้อย่างเพียงพอ
1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย
1) ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด
70 %
20 %
20 %
30 %
50 %
70 %
6.  มีการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ
1) ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ
2) ร้อยละของประชาชนที่มีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย
1) ประชาชนที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และระดับสูงกว่าภาคบังคับ ร้อยละ 25 ของประชาชนที่มีการศึกษา
2) ประชาชนที่มีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยมีร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด
80 %
95 %
30 %
60 %
40 %
70 %
60 %
80 %
70 %
90 %
80 %
95 %
7.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1) ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1) ประชาชนที่มีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด
100 %
70 %
80 %
90 %
100 %